Uždaryti

Čempionato reglamentas

Jūs esate čia: Namai » Pirties akademija » Vanojimo čempionatai » 3-sis tarptautinis vanojimo čempionatas » Čempionato reglamentas

Trečiojo tarptautinio vanojimo čempionato
REGLAMENTAS

1. Čempionato organizavimas

a. Čempionatą organizuoja VšĮ „Pirties akademija“ (toliau – Organizatorius).
b. Čempionato organizavimo partneriai: „Pirmoji Ukrainos pirties kompanija“, V. Liachovo pirties mokykla.
c. Čempionato aukščiausias valdymo organas yra Tarptautinis Organizacinis Komitetas (žemiau - TOK), sudarytas iš 1-ojo ir 2-ojo Tarptautinių vanojimo Čempionatų teisėjų, pripažintų nacionalinių vanojimo mokyklų atstovų, vadovų, dėstytojų.
d. TOK sudaro: Rimas Kavaliauskas – TOK pirmininkas, Lietuvos atstovas, Vasilij Liachov – teisėjas, Rusijos atstovas, Aleksandr Marčenko – teisėjas, Ukrainos atstovas, Romualds Lamsters – teisėjas, Latvijos atstovas, Pentti Tuohimaa – teisėjas, Suomijos atstovas.
e. Čempionato metu TOK veikia kaip Teisėjų taryba, o visas Čempionato organizavimo funkcijas perleidžia Čempionato Sekretoriatui.
f. Čempionato Sekretoriatas: prisiima visas organizacines funkcijas Čempionato metu; reguliuoja dalyvių pasirodymo eiliškumą, stebi jų trukmę, teikia informaciją dalyviams, žiniasklaidos atstovams bei žiūrovams; skaičiuoja teisėjų pateiktus vertinimo balus ir pateikia rezultatus. Sekretoriato darbą koordinuoja Sekretoriato Vadovas. Sekretoriato sudėtį ir darbo tvarką patvirtina Čempionato Organizatorius.

2. Čempionato tvarkaraštis

a. Dalyvių registracija vyksta iki 2011 m. vasario 1 d.
b. Atrankinis etapas vyksta 2011 m. vasario 12 d., 11 - 18 val.
c. Finalinis Čempionato etapas vyksta 2011 m. vasario 13 d. 11 - 18 val.

3. Čempionato dalyviai, jų atranka ir registracija

a. Dalyvauti Čempionate gali patyrę pirtininkai – vanotojai, praėję atranką savo šalyse. Atranka turi vykti pagal Tarptautinio vanojimo čempionato organizacinio komiteto rekomendacijas. Kiekviena šalis gali deleguoti iki trijų dalyvių (galutinį jų skaičių patvirtina TOK).
b. Čempionate dalyvaujančios šalys pateikia dalyvių sąrašus Organizatoriui.
c. Atvykę į Čempionatą, dalyviai privalo užpildyti Sekretoriato pateiktą anketą. Neužpildžiusiems anketos startuoti neleidžiama.
d. Startinis mokestis sumokamas į VšĮ „Pirties akademiją“ tikslinę paramos Čempionatui sąskaitą.

4. Bendroji tvarka Čempionate

a. Čempionato dalyviai laikosi Čempionato organizavimo vietoje (Druskininkų vandens parke) priimtų vidaus tvarkos ir elgesio taisyklių.
b. Čempionato dalyviai (vanotojai bei modeliai) pasirodymuose negali būti nuogi (minimali apranga – kelnaitės).
c. Fotografuoti ir filmuoti renginio metu gali tik akredituoti žurnalistai. Akreditacija nemokama.
d. Čempionato metu dalyviams praktiniuose reikaluose (vantos, vanduo ir pan.) padeda Organizatoriaus sudaryta ir Sekretoriato koordinuojama pagalbininkų komanda.
e. Pagrindinė oficiali Čempionato kalba – anglų, gali būti vartojama lietuvių ir rusų kalbos. Pagrindiniai Čempionato dokumentai pildomi anglų kalba. Dalyviai, kuriems būtinas vertimas į/iš kitų kalbų, vertėjo paslaugomis pasirūpina patys.

5. Pirmoji varžybų diena – atrankinis etapas

a. Prieš pasirodymus traukiami burtai, nustatantys dalyvių pasirodymo eiliškumą.
b. Vanotojai, iki burtų traukimo apie tai pranešę Sekretoriatui, turi teisę turėti pačių pasirinktą vanojimo modelį savo pasirodymui. Kitiems modelius parūpina Organizatorius.
c. Kiekvienam dalyviui suteikiama 20 min. Pasirodymas pradedamas viešu dalyvio prisistatymu, demonstruojamos procedūros paaiškinimu ir baigiasi darbo vietos sutvarkymu. Kiekvienas dalyvis prieš pasirodymą gauna 5 min. darbo vietai pasiruošti.
d. Dalyvis privalo pademonstruoti savo parengtą vanojimo procedūrą. Procedūros trukmė – iki 15 min. Laikas pradedamas skaičiuoti nuo įėjimo į garinę momento. Pasirodymo trukmę stebi ir laiką praneša Sekretoriato atstovas.
e. Kiekvienam dalyviui suteikiama: vieta, esant reikalui – žmogus-modelis, 2 ąžuolo, 2 beržo ir 1 kadagio vantos, šalto bei karšto vandens kubiliukai, kaušas vandeniui pilti. Dalyvis turi teisę naudotis savo vantomis ir kitomis pirties priemonėmis, jeigu jos nekenkia vanojamajam ir yra leidžiamos Teisėjų Tarybos. Apie pageidaujamas naudoti savas vanojimo priemones dalyvis privalo informuoti iš anksto (įrašydamas tai į atitinkamą anketos grafą).
f. Teisėjai nepriklausomai vertina kiekvieną pasirodymą, vadovaudamiesi vertinimo Kriterijais, kurie turi būti patvirtinti Teisėjų Tarybos ne vėliau kaip 10 dienų iki Čempionato.
g. Teisėjų vertinimus fiksuoja Sekretoriatas. Po visų pasirodymų susumuojami rezultatai ir paskelbiami 5 daugiausia balų surinkę dalyviai, kurie praeina į 2 varžybų etapą.
h. Po pirmosios varžybų dienos taip pat paskelbiami 3 diplomų nominantai: „Geriausia vanojimo technika“, „Estetiškiausias pasirodymas“, „Pirties džentelmenas“.
i. Greta pagrindinių Čempionato renginių gali vykti kiti renginiai bei pasirodymai, skirti vanojimui populiarinti (jų tvarką nustato Organizatoriai).

6. Antroji varžybų diena – finalinis etapas

a. Finaliniame etape startuoja 4 geriausiai pasirodę pirmosios dienos dalyviai. Pasirodymų eiliškumą lemia pirmąją dieną surinktų balų suma (pradedama nuo mažiausiai balų surinkusio dalyvio). Kitokios įtakos atrankiniame etape surinkti balai dalyvių rezultatams neturi – finaliniame etape balai skaičiuojami iš naujo.
b. Finaliniame etape dalyviai varžosi pirties dvikovėje, kurią sudaro dvi atskiros rungtys. Kiekvienai rungčiai, įskaitant pasiruošimą, kiekvienas dalyvis turi 20 minučių.
c. Pirmoji rungtis – „Juodasis maišas“. Dalyviai gauna maišus su skirtingais vanojimo reikmenimis (įvairiomis vantomis ir pan.) ir privalo pademonstruoti savo sugebėjimą ir išradingumą, juos panaudodami vanojimo procese.
e. Antroji rungtis – „Situacija“. Kiekvienam dalyviui pateikiamas modelis, kuris papasakoja istoriją ar situaciją. Atsižvelgdamas į ją, vanotojas turi parinkti ir argumentuotai paaiškinti vanojimo procedūrą.
f. Kiekvienos rungties rezultatai sumuojami atskirai. Geriausiai pasirodę kiekvienoje rungtyje įvertinami diplomais: „Geriausia improvizacija“, „Pirties psichologas“.
g. Finalinio etapo nugalėtojai nustatomi, susumavus abiejų dvikovės rungčių rezultatus.

7. Teisėjavimas

a. Čempionato dalyviai negali būti teisėjais.
b. Čempionate teisėjauja 3-ojo Tarptautinio vanojimo Čempionato teisėjai.
c. Kiekvienas teisėjas kiekvieno dalyvio įvertinimui gauna oficialų vertinimo lapą. Visi lapai yra registruojami ir pasirašomi Čempionato sekretoriaus. Vertinimo lapą sudaro Čempionato organizatorius. Jame surašomi vertinimo kriterijai, paliekama vietos pastaboms.
d. Pagrindinė teisėjo pareiga – sąžiningai, tvarkingai ir nepriklausomai užpildyti vertinimo lapą. Jam turi būti sudarytos atitinkamos sąlygos – atskira patalpa ar bent darbo vieta. Vertinimas pildomas 2 egz. Lapo originalas yra atiduodamas Sekretoriatui iki kito dalyvio pasirodymo pradžios. Vertinimo lapų duomenys yra slapti iki Čempionato rezultatų paskelbimo.
e. Visiems dalyviams baigus pasirodymus, Sekretoriatas suskaičiuoja balus ir užpildo varžybų protokolą.
f. Kiekvieno etapo rezultatai susumuojami ir patvirtinami Teisėjų tarybos posėdyje, kuris įvyksta iškart po paskutiniojo dalyvio pasirodymo. Posėdyje dalyvauja Teisėjai ir Sekretoriato atstovas. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Esant lygiam balsų skaičiui, klausimą sprendžia Pagrindinis teisėjas (TOK pirmininkas).
g. Teisėjų taryba turi teisę uždrausti arba nutraukti dalyvio pasirodymą, jam pažeidus taisykles ar viešąją tvarką.
h. Čempionato teisėjų posėdžių rezultatai yra galutiniai ir neapskundžiami.

8. Vertinimo kriterijai

a. Vertinimo kriterijai pateikiami atskirame dokumente, Reglamento priede.
b. Kriterijus nustato ir patvirtina TOK.

9. Vertinimo balai

a. 1 – kriterijus praktiškai neišpildytas arba išpildytas labai fragmentiškai
b. 2 – kriterijus silpnai išpildytas, gali būti kur kas geriau
c. 3 – kriterijus išpildytas vidutiniškai, akivaizdu, kad gali būti ir geriau
d. 4 – kriterijus išpildytas gerai, tačiau nesunkiai galėtų būti dar geriau
e. 5 – kriterijus išpildytas labai gerai, tačiau kai kurios detalės gali būti dar geresnės
f. 6 – kriterijus puikiai išpildytas, sunku sugalvoti, kas galėjo būti geriau

10. Papildomi balai

a. Organizatorius Finaliniame etape gali skirti papildomą teisėją teisėjavimui darbo vietoje.
b. Darbo vietos teisėjas atsako už saugumą pasirodymo metu, iš arti stebi pasirodymą, darbo vietos sutvarkymą prieš ir po procedūros, gali padėti dalyviui užpilti garą pagal jo prašymą, taip pat padeda objektyviai vertinti pasirodymą, atsakydamas į kitų teisėjų klausimus.
c. Darbo vietos teisėjas išreiškia savo nuomonę apie dalyvį, įvertindamas jo veiksmus balais pagal paskutinį kriterijų 6 balų skalėje, jo duoti balai sumuojami su visais kitais.

11. Čempionato prizinis fondas bei apdovanojimai

a. Čempionatas organizuojamas Čempionato fondo lėšomis.
b. Čempionato fondas laikomas tikslinėje VšĮ „Pirties akademija“ sąskaitoje. Jį administruoja VšĮ „Pirties akademija“, lėšų panaudojimą kontroliuoja TOK.
c. Prizinio fondo lėšos panaudojamos: Čempionato teisėjų transporto darbo išlaidoms padengti, Čempionato reprezentacinėms išlaidoms, dokumentacijai rengti bei diplomams spausdinti, dalyvių maitinimui, apgyvendinimui, taip pat informacijai apie Čempionatą bei jo rėmėjus skleisti.
d. Čempionate yra šie apdovanojimai: Pirma, Antra ir Trečia vietos pagal bendrą balų skaičių bei papildomos nominacijos: diplomai „Geriausia vanojimo technika“, „Estetiškiausias pasirodymas“, „Pirties džentelmenas“, „Geriausia improvizacija“, „Pirties psichologas“. Teisėjų taryba savo sprendimu gali skirti papildomus prizus, diplomus ar nominacijas.

12. Skundai

a. Visi skundai ir pastabos dėl varžybų eigos yra pateikiami Čempionato Sekretoriatui.
b. Varžybų dieną skundus nagrinėja Teisėjų kolegija arba komisija, laikotarpiu tarp varžybų – Organizacinis komitetas. 

Tekstas © Rimas Kavaliauskas

uždaryti

Pastabos administratoriui

Jei šiame straipsnyje pastebėjote neteisingą faktą ar klaidą, galite apie tai pranešti redakcijai. Prašome užpildyti formą ir paspausti „Siųsti“