Uždaryti

Reikalavimai

Jūs esate čia: Namai » Įrengimas » Pirtis bute » Reikalavimai

Aplinkos ministerija: butuose įsirengiant pirtis leidimo gali ir nereikėti

Į Pirties akademiją dažnai kreipiasi jos bendruomenės nariai, norėdami sužinoti, kaip legaliai įsirengti pirtį gyvenamajame pastate. Žinoma, jei susiruošėte įsirengti pirtį savo bute ar name, ir norite tai daryti teisėtai, nepažeisdami teisės aktų reikalavimų, jums gali kilti daugybė klausimų: ar reikia leidimo, kokie priešgaisriniai reikalavimai keliami, ar būtinas kaimynų sutikimas ir pan. Turėdami atsakymus į šiuos klausimus, jausitės saugūs, visaverčiai, įstatymų nepažeidžiantys piliečiai, galintys drąsiai įsirenti pirtį name arba butelyje ir vieni, su šeima ar draugais mėgautis jos malonumais.

Tad raštu su šiais klausimais išsamaus paaiškinimo ir kreipėmės į Aplinkos ministeriją, kurios viena funkcijų, įrašytų ministerijos nuostatuose, - „pagal kompetenciją rengti ir tvirtinti normatyvinius statybos techninius ir statinio saugos ir paskirties dokumentus“. (Aplinkos ministerija http://www.am.lt/VI/index.php#r/115. Mus juk kaip tik ir domina, kaip normuojamas pirties įrengimas.

Deja, iš Aplinkos ministerijos gautas oficialus raštas iš pirmo žvilgsnio pasirodė rengtas veikiau valdininkų, nei tarnautojų. Tačiau pasiskaitykime atidžiau, ką mums siūlo ir pataria šis valdiškas tekstas.

Raštas pradedamas standartine valstybės įstaigų fraze, esą ministerija neįgaliota aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų bei jų taikymo (taip, sutinkame, tik Teismas įgaliotas tai daryti), tačiau toliau pažymima, kad pateikiama ministerijos specialistų nuomonė mums rūpimais klausimais.

Puiku, skaitome toliau: „...techninius reikalavimus gyvenamųjų pastatų projektavimui nustato statybos techninis reglamentas STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“ – vienbučiams gyvenamiesiems pastatams ir statybos techninis reglamentas STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ – dvibučiams ir daugiabučiams gyvenamiesiems pastatams.

Tad reikalavimai vienbučiams gyvenamiesiems pastatams, kitaip sakant, atskiriems vieno buto namams, kartais dar vadinamiems individuliais namais, bei reikalavimai daugiabučiams namams skiriasi, ir jie aprašyti skirtinguose STR.

Mus, žinoma, domina ne visi reikalavimai, o tik tie, kuriuose kas nors kalbama apie pirčių įrengimą. Pradėkime nuo individualių namų. Ministerijos rašte nurodoma, kad tokie reikalavimai pateikti aukščiau minėto atitinkamo STR 27, 32, 61.8, 70 punktuose. Pasikraukime Seimo teisės aktų duomenų bazę internete ir pasiskaitykime, ką aprašo šie punktai:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=260205

27. Name įrengiama sauna (pirties patalpa)... nuo kitų patalpų turi būti atskiriamos II tipo priešgaisrinėmis perdangomis bei I tipo priešgaisrinėmis pertvaromis, įrengiant jose atitinkamo atsparumo ugniai angų užpildus.
32. Namuose, kurių rūsiuose įrengiama...pirtis... iš rūsio turi būti įrengiamas papildomas atskiras nuo Namo antžeminės dalies išėjimas. Išėjimo atstumas iš pirties iki lauko turi neviršyti 15 m. Šiuos evakuacinius išėjimus leidžiama numatyti per virš jų esantį aukštą, jei jame yra tiesioginis išėjimas į išorę.
61. Šiame skyriuje nustatomi šių priklausinių bendrieji reikalavimai: 61.8. pirties;
70.* Pirtys įrengiamos vadovaujantis teisės aktų, reglamentuojančių pirčių įrengimą ir priežiūrą, reikalavimais.
Tad norintys pirtis įsirengti individualiuose namuose, turi laikytis aukščiau išvardintų reikalavimų, kurie, mūsų manymu, nėra itin sudėtingi ir tikrai saugumui ir patogumui užtikrinti reikalingi. Tiesiog, projektuodami pirtį savo name, numatykite būtinas priešgaisrines priemones, taip pat pagalvokite apie nurodytas sąlygas, jei ketinate statyti pirtį rūsyje.

Jei galvojate apie pirtį daugiabutyje, turėsite atsižvelgti į kitus reikalavimus, numatytus STR 2.02.01:2004. Aplinkos ministerijos specialistai pataria pasiskaityti 253, 254, 255 punktus. Taip ir padarykime: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.dok_priedas_pdf?p_id=4467

253. Vienbučiuose, vienbučių namų porose, vienbučių namų blokuose, daugiabučių gyvenamųjų pastatų butuose pirtis (sauna) gali būti projektuojama savininko nuožiūra tik šeimos reikmėms.
254. Daugiabučių namų bute gali būti įrengiama pirtis (sauna) su elektros krosnimi.
255. Pirtis (sauna) turi būti projektuojama taip, kad:
255.1. būtų įmanoma greita evakuacija;
255.2. jos patalpos (patalpų) atitvaros patikimai atskirtų nuo kitų buto ar vienbučio namo
patalpų šilumos ir drėgmės režimo ir jo nepablogintų;
255.3. oras būtų tiekiamas iš gretimos patalpos po krosnimi, o oro trauka vyktų iš
apatinės jos patalpos (patalpų) zonos;
255.4. durys atsidarytų į išorę arba jos turi būti švaistinės. Durys turi būti be užrakto, o
varčia turi neįstrigti durų staktoje dėl temperatūros ir drėgmės poveikio;
255.5. elektrinė krosnis turi būti pagaminta gamykloje, aprūpinta automatiniu srovės
išjungėju, kai krosnis įkaista iki 1300 C arba kai ji veikė 8 valandas be pertraukos, bei įranga
atjungti krosnį nuo elektros tinklo;
255.6. turi būti įrengta gaisro signalizacija.

Reikalavimai taip pat nėra sudėtingi, projektuodami ir įsirengdami pirtį, juos nesunkiai įgyvendinsite. Atkreipkite dėmesį, kad elektrinė krosnis neturėtų būti savadarbė, o pagaminta gamykloje. Nepamirškite ir gaisro signalizacijos. Ir dar – pirtis tik šeimos reikmėms. Šypseną sukelia, bet paaiškinimas galimas - ne komerciniai tikslais.

Beje, ministerijos rašte dar nurodoma: „Įrengiant pirties patalpą reikia vadovautis statybos techninio reglamento STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ nuostatomis“. Šiaip ar taip, atlikdami bet kokius statybos, įrengimo, remonto veiksmus, privalote laikytis minėto Reglamento, todėl rekomenduojame jį atidžiai pastudijuoti patiems, įvertinant visas formules ir taisykles: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.dok_priedas?p_id=4466.

Dėl statybos leidimo. Aplinkos ministerijos specialistų nuomone, „jei pirties patalpa įrengiama pripažintame tinkamu naudoti gyvenamajame pastate, galimi du įrengimo atvejai“: su statybos leidimu arbe be jo. Pastebėkime – statybos leidimo gali ir nereikėti. Kitaip sakant, jeigu jūs negriaunate ar nekeičiate laikančiųjų konstrukcijų, projektuodami ir įsirengdami pirtį bute ar name, atliekate tik paprastąjį remontą, statybos leidimo nereikia,. Tikslumo dėlei pacituokime ministerijos raštą:

„Jei pirties patalpos įrengimui reikalinga atlikti statybos darbus, kurie vadovaujantis STR 1.01.08:2002 nuostatomis priskirtini paprastajam remontui, statybos leidimas nereikalingas“.

Reglamente paaiškinta: „Pagrindinis principas, kuris lemia statybos darbų priskyrimą paprastajam remontui – šiais darbais nekeičiamos, nešalinamos, nestiprinamos ir nesilpninamos statinio laikančiosios konstrukcijos“ (http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=197405). Tad svajodami apie atgaivą bute planuojamoje nuosavoje pirtelėje, paprastojo ar vadinamojo einamojo remonto metu drąsiai keiskite pertvaras, santechniką, grindis, pertvarkykite vamzdynus ir kitą, kaip nurodo Statybos įstatymas, „vartotojo inžinerinę sistemą“ („kuri yra buto savininko nuosavybei priklausančiose patalpose ir atskirta nuo bendrosios inžinerinės sistemos apskaitos prietaisais ar uždaromaisiais (paskirstomaisiais) įtaisais (sklendėmis, ventiliais, jungikliais ir pan.) bei kitomis vartotojo (juridinio ar fizinio asmens) atsakomybės ribas nustatančiomis priemonėmis“. Daugiabutyje paprastojo remonto būdu rengiant pirtį, su jokiomis valdiškomis institucijomis nieko derinti nereikia. Galima apseiti ir be projekto, tačiau norint įsirengti tinkamą pirtį, patartina pasitelkti specialistus. Nieko nereikia derinti ir su kaimynais. Tiesa, Aplinkos ministerija, aprašydama šį atvejį, kai leidimas nereikalingas, priduria: „įrengiant pirties patalpą turi būti įgyvendinti Statybos įstatymo 4 straipsnio reikalavimai“. Žvilgtelėję į šį straipsnį įsitikinsite, kad jame apibūdinami esminiai statinio reikalavimai:
(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=297903) tokie kaip: mechaninio atsparumo ir pastovumo; gaisrinės saugos; higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos; saugaus naudojimo; apsaugos nuo triukšmo; energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo. Jie yra bendri visoms statyboms ir remontams ir jų, projektuodami ar įrengdami, pirtį, tikėkimės, tikrai laikysitės.

Statybos leidimas bus reikalingas, kai planuodami pirtį, numatote atlikti kapitalinį remontą ar statinio rekonstravimą. Kokius darbus ir veiksmus apima šios sąvokos, pasiskaitykite tame pačiame STR 1.01.08:2002 (http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=197405). Pasiryžus rimtiems remontams, teks vykdyti ir visus biurokratinius reikalavimus – parengti atitinkamus dokumentus, gauti kaimynų sutikimą, statybos leidimą. Visą tai aprašyta aukščiau minėtame Statybos įstatyme. Ir dar. Pirtį įrengus, primena ministerijos specialistai, „teisės aktų nustatyta tvarką turi būti atlikta pripažinimo tinkamu naudoti procedūra“. Procedūra biurokratinė, atims jėgų ir laiko. Tačiau pagalvokite, ryždamiesi rimtiems kapitaliniams remontams ir juos atlikę, sulauksite didžiulio apdovanojimo - rimtos pirties su visom teigiamom pasekmėm sveikatai, nuotaikai, gyvenimui.

Tikimės, informacija buvo naudinga, linkime neatidėlioti ir pradėti įsirengti pirteles nuosavuose būstuose. Sėkmės.

Tiesa, kokie pirmieji žingsniai galėtų būti planuojant pirteles savo namuose – netrukus parašysime.

Parengė Kęstutis Saldžiūnas

uždaryti

Pastabos administratoriui

Jei šiame straipsnyje pastebėjote neteisingą faktą ar klaidą, galite apie tai pranešti redakcijai. Prašome užpildyti formą ir paspausti „Siųsti“