Uždaryti

Baigiamasis vertinimas

Jūs esate čia: Namai » Pirties akademija » Studijų tvarka » Baigiamasis vertinimas

Pirties procedūrų atlikimas yra sudėtingas darbas, reikalaujantis specifinių įgūdžių ir žinių apie žmogaus sveikatą, fiziologiją. Turbūt kiekvienas norėtų, jog jį vanotų, šveistų ar jo kūną kosmetiniu mišiniu teptų atsakingas, išsilavinęs ir įgudęs žmogus, kurio žinios yra atitinkamai patikrintos. Būtent tokį įsivaizduojame pirtininką, kuriam mokame už paslaugas.

Pirtininko profesionalo ir net mėgėjo ugdymas yra neatsiejamas nuo jo žinių patikrinimo. Lietuviškos pirties akademijos pirties meistriškumo kursuose studijuojančių žinios yra tikrinamos pakopiniu būdu, palaipsniui įskaitant teorines temas bei praktines įskaitas, nuotoliniu būdu pildant žinių patikrinimo anketas, o taip pat laikant baigiamąjį egzaminą.

Egzaminą organizuoja VšĮ „Lietuviškos pirties akademija“. Egzaminas susideda iš 2 atskirų dalių (etapų): teorinių žinių patikrinimo ir praktinio pirtininko įgūdžių patikrinimo pirtyje realiomis sąlygomis. Teorinė ir praktinė dalys vyksta atskirai, jų rezultatai nesumuojami, tačiau praktiniai įgūdžiai tikrinami tik išlaikiusiems teorinę dalį.

Susiklosčius aplinkybėms (patogi vieta, studentai atvyksta iš toli) galima organizuoti teorinį laikymą praktinės dalies išvakarėse. Praktinė dalis vyksta vyksta vienoje iš Mokymo pirčių. Egzaminas organizuojamas tada, kai susidaro reikiamas vertinamųjų skaičius.

Registracija ir kaina

Registracija į abi egzamino dalis vyksta atskirai, tokia pačia tvarka, kaip ir į Pirties meistriškumo kursus. Registruotis į teorinę dalį gali studentai, gavę visas pagal programą numatytas mokymo temų įskaitas (teorinių temų, praktinių temų bei pirties praktikos). Egzamino laikymas yra mokamas, o kaina nustatoma kiekvienu konkrečiu atveju pagal aplinkybes - kaip ir kursų užsiėmimų kaina.

Egzamino laikas ir vieta

Numatoma egzamino data skelbiama iš anksto interneto svetainėje www.pirtis.lt. Egzaminas laikomas, jei likus 10 dienų iki jo datos užsiregistruoja minimalus kandidatų skaičius - 2 asmenys. Jei tiek nesusirenka - egzaminas perkeliamas vėlesnei datai arba organizuojamas išimties tvarka suderinant kainą su jo dalyviais.

Egzamino dalyviai

Baigiamajame Pirties meistriškumo kursų egzamine privalo dalyvauti:
LPA vadovas ar jo paskirtas administracijos atstovas,
vertinimo komisijos nariai,
egzaminuojamieji studentai.
Egzamine, administracijai leidus, taip pat gali dalyvauti egzamino stebėtojai.

Vertinimo komisija

Vertinimo komisiją sudaroma iš mažiausiai iš 3 narių. Vertinimo komisijos nariu gali būti bet kuris LPA dėstytojas. Išimtiniu atveju, trūkstant dėstytojų vertinimo komisijos nariu gali būti paskirtas Pirties meistriškumo klubo pirtininkas profesionalas turintis ne mažesnį nei 3 metų pirtininko darbo stažą. Vertinimo komisijos narys privalo:
vertinti studentų žinias nepriklausomai, remdamasis tik savo sąžine ir geranoriškumu įvertinti visus studentus ir tvarkingai užpildyti egzamino vertinimo lapus

Egzamino metu galioja tik kolegialūs paprastąja balsų dauguma priimami egzaminų komisijos sprendimai. Vertinimo komisija turi teisę balsų daugumą priimti neapskundžiamą sprendimą pašalinti iš egzamino studentą ar stebėtoją, šiam grubiai pažeidus šias Taisykles. Vertinimo komisijos sprendimai vykdomi nedelsiant.

Egzamino stebėtojai

Egzamino metu gali dalyvauti stebėtojai - Pirties akademijos studentai, Pirties meistriškumo klubo nariai. Stebėtojų skaičius yra ribotas, o dalyvavimas mokamas. Apie galimybę stebėti egzaminą, stebėtojų vietų skaičių ir dalyvavimo mokestį paskelbiama iš anksto. Norintys stebėti egzaminą apie tai informuoja iš anksto užsirašydami į laukimo sąrašą Pirtis.lt. Stebėtojai gali dalyvauti pirties procedūroje ar, egzamino komisijai leidus, būti vanojimo, masažo ar kitų procedūrų modeliais. Stebėtojams draudžiama bet kokiu būdu trukdyti ar daryti įtaką egzamino komisijai ar egzaminuojamiesiems.

Egzamino tvarka ir eiga

Egzamino tvarką nustato LPA admininstracija šiomis taisyklėmis. Eigą (eiliškumas, pertraukos ir pan.) nustato vertinimo komisija vietoje. Tvarka turi būti paskelbta ne mažiau kaip 30 dienų iki Egzamino pradžios ir vėliau nekeičiama. Su egzamino tvarka studentai susipažįsta Pirtis.lt, o su eiga - atvykę į vietą.

Teorinis žinių patikrinimas

Teorinio žinių patikrinimo tikslas - objektyviai nustatyti būsimojo pirtininko profesionalo teorinių žinių apie pirtį ir reikalingas gretutines disciplinas lygį. Žinios tikrinamos ta apimtimi, kuria jos buvo dėstomos vienerių metų iki egzamino laikotarpiu.

Teorinio žinių patikrinimo metu yra įvertinamos studento žinios kiekvienoje studijų kryptyje bei sudaromas bendras studento teorinių žinių apie pirtį įvertinimas.

Studijų krypties įvertinimas

Šis vertinimas sudaromas kompleksiškai - iš studento iš anksto užpildytų žinių vertinimo anketų ir atsakymų į egzamino klausimus. Visų pirma skaičiuojamas į studijų krytį įeinančių temų žinių patikrinimo anketų atsakymų vidurkis. Visų studento pildytų anketų atsakymai ir anketų įvertinimai yra saugomi studijų duomenų bazėje ir studentas šiuo įvertinimus žino iš anksto. Žinių patikrinimo anketos privalo būti užpildytos 3 dienos iki egzamino datos, kad jas būtų galima įvertinti.
Egzamino metu studentas atsitiktiniu būdu išsitraukia po vieną klausimą kiekvienai studijų krypčiai. Situacinis klausimas aprašo įsivaizduojamą realia situaciją pirtyje, o studentas turi pateikti savo sprendimus ir rekomendacijas. Egzaminų komisijos nariai kiekvienas nepriklausomai vertina studento atsakymą.
Galutinis studijų krypties įvertinimas skaičiuojamas taip:
SKĮ = (([anketų vidurkis %]x6)+[atsakymas į klausimą] )/2
Tokiu būdu SKĮ lygia dalimi priklauso nuo atsakymų į anketas bei atsakymo į situacinį klausimą.
Išskirtiniais atvejais, kai studentas dėl protingų priežasčių negali pildyti anketų kompiuteriu, jis turi pateikti prašymą LPA administracijai, kad jam būtų leista išimties tvarka laikyti egzaminą neužpildžius anketų. Toks prašymas privalo būti pateiktas ne vėliau kaip 10 dienų iki egzamino datos. Jei toks leidimas yra suteikiamas, studentas studijų temų anketas pildo egzamino metu, jam skiriama papildomai laiko.

Galutinis teorinių žinių įvertinimas

Jis skaičiuojamas kaip visų studijų krypčių įvertinimų bei egzamino komisijos narių asmeninių įvertinimų aritmetinis vidurkis. Jis skaičiuojamas 3 reikšminių ženklų (2 ženklų po kablelio) tikslumu.
Kiekvienas egzaminų komisijos narys susidaro savo nuomonę viso egzamino metu, o jai patikslinti gali užduoti iki 3 papildomų žodinių klausimų vertinimo pabaigoje.
Į egzamino protokolą, o taip pat Pirties meistriškumo kursų baigimo pažymėjimą įrašomi visi SKĮ bei galutinis teorinių žinių įvertinimas.

Studento atsakymus 6 balų skalėje nepriklausomai įvertina kiekvienas vertinimo komisijos narys ir iš jų vertinimų išvedamas bendras atsakymo vidurkis, kuris įrašomas į egzamino protokolą.
Teorinė egzamino dalis yra laikoma išlaikyta, jeigu visi SKĮ yra didesni nei 2,99, o galutinis teorinių žinių įvertinimas didesnis už 3,99.

Paaiškinimas. Natūralu, kad studentas gali turėti kiek prastesnes žinias vienoje ar net keliose studijų kryptyse. Tai nėra bėda, jei jas atsveria puikios žinios kitose kryptyse, o taip gera bendra orientacija ir kūrybingumas, kuriuos ir vertina egzaminuotojai savo asmeninėmis nuomonėmis. Štai kodėl skaičiuojamas aritmetinis vidurkis.

Teorinio egzamino eiga

1. Egzaminų komisijos pirmininkas supažindina susirinkusius dalyvius su egzamino tvarka bei komisijos nariais.
2. Atsakinėjimo eiliškumą studentai pasirenka patys.
3. Išsitraukęs klausimus iš studijų krypčių studentas gauna 30 min. laiko pasirengimui.
4. Studentui leidžiama 5 min. pasinaudoti į egzaminą atsineštais jo paties ranka rašytais konspektais. Konspektais studentas naudojasi vertinimo komisijos akivaizdoje prie atskiro stalo, visiškoje tyloje.

Egzamino patalpoje draudžiama:

a) naudotis bet kokiais rašytiniais ar spausdintais tekstais, nuotraukomis, piešiniais, konspektais ar pan., išskyrus egzamino bilietus. Išimtis yra „5 min taisyklė“, kai studentui leidžiama pavartyti savo paties konspektus prie atskiro staliuko.
b) bendrauti su kitais studentais ar stebėtojais
c) turėti su savimi bet kokio pobūdžio techninę įrangą, nepriklausomai ar ji veikia ar ne.
d) elgtis neadekvačiai (garsi šneka, juokas ar kitos aktyviai reiškiamos emocijos, trukdančios egzamino rimtį)
e) dėvėti bet kokius užrašus ar logotipus turinčią aprangą, (išskyrus LPA firminius marškinėlius) bei būti dalinai ar visai apsinuoginus.
Už šių taisyklių bent vieną pastebėtą pažeidimą studentas iškart pašalinamas iš egzamino jo neišlaikius.

Praktinis įgūdžių vertinimas

Praktinis įvertinimas – tai studento dalyvavimas įgūdžių patikrinimo pirtyje. Jis susideda iš šių dalių:
a) pirties atmosferos kūrimo ir darbo su grupe parodymo
b) individualaus darbo su klientu parodymo
Abiejų procedūrų demonstracijas studentas atlieka savarankiškai, o komisijos nariai tik stebi. Grupinė procedūra trunka iki 20 min. - vieną užėjimą į garinę. Indivduali procedūra trunka iki 30 min. ir susideda iš 2 užėjimų į garinę.

Kas yra vertinama?

Vertinami pagrindiniai pirtininko profesionalo įgūdžiai : pirties atmosferos kūrimas, darbas su grupe (grupinė procedūra), individualus darbas su klientu (individuali procedūra), vanojimas ir darbas su kūnu.

Pirties atmosferos kūrimas. Vertinami garinės mikroklimato kūrimo ir palaikymo įgūdžiai (tinkamas garas ir temperatūra, ventiliacija, garo pylimo savalaikiškumas ir pakankamumas).

Darbas su grupe. Vertinamas sugebėjimas prisistatyti ir valdyti situaciją grupėje. Taip pat gebėjimas atlikti atpalaiduojančią grupinę procedūrą.

Individualus darbas su klientu. Vertinamas sugebėjimas atsižvelgti į individualius kliento poreikius, jo organizmo ypatybes. Atsižvelgiama į sugebėjimą užmegzti kontaktą su klientu ir palaikyti jį pirties procedūros eigoje. Tai pat įvertinimas pasirinktos procedūros efektyvumas, adekvatumas, o taip pat jos pakankamumas ir saiko jausmas.

Vanojimo įgūdžiai. Bendrai įvertinamas studento sugebėjimas išvanoti žmogų. Pripažįstant studento teisę į individualų braižą kreipiamas dėmesys į jo vanojimo technikos spektrą, apimantį:
a. bekontaktį vanojimą garu,
b. lengvų paviršinių judesių efektyvumą
c. gilesnius raumenų ir poodžio sluoksnius pasiekiančias technikas
d. Intensyvaus atskirų kūno dalių šildymo įgūdžius
e. kūno masažo bei trynimo vantomis įgūdžius
f. vanojimo strategijos supratimą
g. vanotojo darbo ergonomiką bei asmeninį saugumą
h. kliento saugumą ir komfortą

Darbo su kūnu įgūdžiai. Bendrai įvertinamas studento sugebėjimas atlikti kūno šveitimą bei masažą garinėje ar šiltoje prausykloje. Pripažįstant studento teisę į individualų braižą yra vertinama:
a. kūno lietimo kokybė ir technika
b. judesių efektyvumas ir adekvatumas
c. sugebėjimas atpalaiduoti kūną
d. sugebėjimas paveikti gilesnius raumenų sluoksnius
e. darbas su pėdomis
f. darbas su nugara
g. darbas su rankomis
h. darbas su priekine kūno puse - pilvu ir krūtine
i. darbas su galva

Praktinės vertinimo dalies metu studentas naudojasi standartinėmis organizatorių suteiktomis priemonėmis: ąžuolo, beržo, kadagio vantomis, Lietuviškos pirties akademijos eterinių aliejų mišiniais bei grynais eteriniais aliejais, druska, medumi, natūraliais šveitikliais, augalų ekstraktais bei indais.
Egzaminų komisijos nariai praktinės dalies metu turi teisę pateikti klausimus ar papildomus pageidavimus bei prireikus pakoreguoti procedūros eigą.

Po savarankiško studento pasirodymo komisijos nariai turi teisę pasitarę tarpusavyje pateikti prašymą papildomai pademonstruoti ar patikslinti vieną ar du praktinius įgūdžius. Tam skiriama iki 15 min. papildomo laiko.

Studentų pasirodymus komisijos nariai vertina iš karto po pasirodymo, pertraukos metu, užpildydami vertinimo lapelius. Vertinimo lapelius surenka egzamino sekretorius - pagalbininkas, o jo nesant - komisijos pirmininkas.
Pabaigus vertinti vieną studentą, pasirodo kitas ir taip toliau.

Į galutinį vertinimo protokolą yra įtraukiami atskirų egzamino dalių vertinimai skaičiuojami kaip aritmetinis egzamino vertintojų vidurkis bei bendras jų vidurkis, kuris ir laikomas galutiniu praktinės egzamino dalies pažymiu. Egzaminas laikomas išlaikytu, jei visų pagrindinių pirtininko profesionalo įgūdžių įvertinimai yra didesni nei 2,99, o bendras jų vidurkis (praktinio egzamino rezultatas) yra didesnis nei 3,99.

Rezultatų paskelbimas ir galiojimas

Rezultatai surašomi egzamino protokolo forma. Protokole fiksuojami visi studento gauti vertinimai, išreikšti vertintojų įvertinimų vidurkiais. Rezultatai paskelbimai iš karto.
Teorinio žinių vertinimo rezultatas kiekvienam studentui galioja 180 dienų. Tai yra, jei per 180 dienų studentas nelaiko praktinės dalies (egzamino tęsinys) - jo įvertinimas yra anuliuojamas automatiškai. Konkretūs egzaminų balai viešai neskelbiami - kiekvienas studentas savo įvertinimą gauna asmeniškai. Egzaminų komisijos nariai turi teisę į savo viešą baigiamąjį žodį – komentarą. Komentaras niekaip neįtakoja egzaminų rezultatų. Egzaminų komisijos vertimo lapai saugomi Lietuviškos pirties akademijoje 2 metus.

Ypatingi atvejai

Jei dėl objektyvių priežasčių (staigus sveikatos sutrikimas, trauma, techninis gedimas pirtyje) vienas ar keli studentai neturi galimybės atlikti visų ar kai kurių praktinės dalies užduočių, sudaromas dalinis egzamino protokolas, kuris yra viešai neskelbiamas, o egzamino tęsinys privalo būti organizuojamas per 15 dienų. Esant ypatingoms situacijoms, galutinį ir neskundžiamą sprendimą priima vertinimo komisija, vadovaudamasi sveiko proto, teisingumo ir logiškumo kriterijais. Vertinimo komisija jokiais atvejais neturi teisės pakeisti nustatytos egzamino tvarkos.

Pretenzijos ir egzamino perlaikymas

Neišlaikęs egzamino studentas turi teisę kreiptis į vertinimo komisiją, prašydamas paaiškinti ir pakomentuoti egzamino įvertinimą bei gauti rekomendacijas. Komentarai suteikiami tik asmeniškai ir tik egzamino dieną. Neišlaikę egzamino studentai 1 metų bėgyje turi teisę į neribotą skaičių egzamino perlaikymų. Perlaikymas kainuoja tiek pat kaip ir egzaminas. Perlaikymai gali vykti ne anksčiau kaip per 30 dienų nuo paskutinio egzamino datos. Registracija – įprasta tvarka, jokių papildomų privilegijų perlaikytojas neturi. Jei studentas per 1 metų laikotarpį nuo pirmo laikymo egzamino neišlaiko, jis praranda teisę laikyti egzaminą. Norėdamas toliau laikyti egzaminą jis turi pateikti raštišką prašymą įvertinti jo kvalifikaciją. Toks prašymas yra nagrinėjamas ta pačia tvarka kaip prašymas įvertinti pirtininko kvalifikaciją eksternu.
LPA administracijai

uždaryti

Pastabos administratoriui

Jei šiame straipsnyje pastebėjote neteisingą faktą ar klaidą, galite apie tai pranešti redakcijai. Prašome užpildyti formą ir paspausti „Siųsti“