Uždaryti

Mokymo taryba

Jūs esate čia: / » Pirties akademija » Mokymo taryba

VšĮ „Lietuviškos Pirties akademija“
2011 balandžio 20 d. susirinkimo protokolas

2011 m. balandžio 20 d. 18-21 val. VšĮ „Lietuviškos pirties akademija“ (toliau tekste – LPA) būstinėje Vilniuje, Naugarduko 91-319 įvyko jos savininko (steigėjo) susirinkimas su kviestiniais asmenimis: Aridu Pabedinsku, Birute Masiliauskiene, Sauliumi Davidavičiumi.
Susirinkime svarstyti klausimai: pirties meistriškumo kursų tęstinumas, kursų valdymas ir priežiūra, LPA mokymo tarybos steigimas ir jos darbo principai. Visi susirinkimo dalyviai išsakė savo nuomones ir vienbalsiai pritarė žemiau išdėstytiems sprendimams.
I. Nutarta toliau tęsti 2003 m. spalio mėn. Rimo Kavaliausko pradėtus Pirties meistriškumo kursus, pripažįstant 2004-2011 m. VšĮ „Pirties akademija“ organizuotus kursus bei juose įgytas kvalifikacijas.
II. Nutarta pripažinti galiojančiais 2010-2011 m. www.pirtis.lt skelbtus Pirtininkų kvalifikacinius kriterijus ir mokymo planus.
III. Susirinkimas Pirties meistriškumo kursų priežiūrą paveda LPA Mokymo tarybai, kurią Rimas Kavaliauskas, LPA steigėjas vadovaudamasis VšĮ „Lietuviškos Pirties akademija“ Įstatų punktu Nr. 8.3.13 „Visuotinis dalininkų susirinkimas: priima sprendimą dėl prie Įstaigos veikiančios neformalios struktūros sukūrimo ar naikinimo, veiklos sričių ir darbo reglamento nustatymo, narių priėmimo ir atšaukimo tvarkos, narių teisių ir pareigų nustatymo ir kt. susijusiais klausimais“įkuria kaip kolektyvinį savarankišką prie LPA veikiantį organą.
IV. Susirinkimas patvirtina tokias VšĮ „Lietuviškos pirties akademijos“ Mokymo Tarybos (toliau tekste - MT) darbo sritis:
1. Pirties meistriškumo kursų mokymo planų sudarymas, jų įgyvendinimo kontrolė,
2. Pirtininkų kvalifikacinių kriterijų rengimas, tvirtinimas ir keitimas;
3. Egzaminų tvarkos nustatymas, egzaminų eiga;
4. Pirties meistriškumo kursų dėstytojų kvalifikacijos kriterijų nustatymas;
5. Pirties meistriškumo kursų dėstytojų ir jų dėstomų LPA seminarų patvirtinimas;
6. Mokymo tarybos narių patvirtinimas, priėmimas bei pašalinimas.
V. Susirinkimas patvirtina tokį VšĮ „Lietuviškos pirties akademija“ Mokymo Tarybos (toliau tekste - MT) darbo reglamentą:
1. Mokymo tarybos nariai, jų teisės ir pareigos
1.1. MT nariu gali būti kiekvienas pilnametis Lietuvos pilietis, turintis MT nustatytą kvalifikaciją.
1.2. MT narių skaičius yra nuo 3 iki 5 narių.
1.3. MT nariai privalo: remti ir palaikyti LPA veiklą, laikytis bendrų geranoriškumo principų, lankyti MT posėdžius, sekti Pirties meistriškumo kursų mokymų procesą, pareikšti savo nuomonę MT svarstomais klausimais.
1.4. MT nariai turi teisę: gauti iš LPA visą informaciją, susijusią su MT veiklos sritimis, suderinus su LPA administracija dalyvauti mokomuosiuose seminaruose stebėjimo tikslu, turėti prieigą prie techninių LPA interneto resursų (mokomasis forumas ir pan.).
2. MT valdymas:
2.1. Aukščiausias MT valdymo organas yra visuotinis MT posėdis. Jis gali vykti akivaizdiniu arba nuotoliniu būdu - naudojantis adekvačiomis internetinės komunikacijos galimybėmis – forumai, konferencijos. Tuo atveju, jeigu Posėdžio nutarimas buvo priimtas nuotoliniu būdu, artimiausio akivaizdinio posėdžio metu nutarimas privalo būti patvirtintas parašais. Parašais nepatvirtinti nutarimai po eilinio MT posėdžio automatiškai netenka galios. Visi sprendimai priimami paprasta MT narių balsų dauguma.
2.2. Naujų MT narių kandidatūros svarstomos, jie priimami bei šalinami akivaizdiniame MT posėdyje,
2.3. Technines MT sekretoriato, ryšių, susirinkimų organizavimo ir pan. funkcijas atlieka LPA administracija.
2.4. MT posėdžiai šaukiami: LPA vadovo sprendimu arba 2 MT narių kolegialiu kvietimu. Apie akivaizdinį posėdį turi būti pranešama ne vėliau kaip 15 dienų iki jo datos.
2.5. MT posėdžiai vyksta ne rečiau kaip 1 kartą per 6 mėn.
3. MT darbo tvarka:
3.1. Visa darbinė MT informacija iki viešo paskelbimo yra konfidenciali.
3.2. Oficiali viešai skelbiama MT nuomonė yra MT posėdžių nutarimai.
3.3. MT nutarimai jos darbo srityse yra privalomi LPA administracijai.
3.4. MT narių, nedalyvavusių daugiau kaip 2 posėdžiuose iš eilės, elgesys turi būti svarstomas eilinio MT posėdžio metu.
3.5. MT nariai, nesilaikantys MT darbo tvarkos bei reglamento gali būti pašalinti MT akivaizdinio posėdžio nutarimu.

uždaryti

Pastabos administratoriui

Jei šiame straipsnyje pastebėjote neteisingą faktą ar klaidą, galite apie tai pranešti redakcijai. Prašome užpildyti formą ir paspausti „Siųsti“

Užduokite klausimą

Prisijunkite ir klauskite pirties žinovų ir pirtininkų.

Renginiai

Švelnus masažas pirtyje

2019-04-27
Visos vietos užimtos.
Masažo studija, Užupio 18-8, Vilnius
Masažo seminaras, vedamas masažuotojo, pirties meistro Sauliaus Davidavičiaus.

Sveikos pirties ABC PLIUS Šiauliuose

2019-04-27
Liko 4 vietos
Privati pirtis prie Šiaulių. (Adresas paviešinamas užsiregistavusiems)
Įvadinis pirties seminaras norintiems savo pirties, trokštantiems išmokti pirtintis, suprasti kas yra geras garas, pramokti vanoti.

Pirtis ir sveikata. Pirties procedūros vedimas. ŠIAULIUOSE.

2019-04-28
Liko 4 vietos
Lino pirtis. Šiauliai.
Pirties seminaras tiems, kas nori ją vesti sąmoningai. Gera lietuviškos pirties tradicija.